Návrh na prenájom obecného majetku Obce Ruskovce hodny osobitného zreteľa

Zverejnené
5. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. júla 2022
Kategória

Prílohy