Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Rozšírenie nakladania s odpadmi na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veronika – Dežerice”

Kategória

Zverejnené 26. októbra 2012.
Upravené 4. januára 2020.